مقام معظم رهبری:

بانوان باید خوب درس بخوانند. البته هدف نهایى درس‌خواندن بانوان، تنها مجتهد شدن یا فیلسوف شدن نیست، آشنائى با معارف اسلامى و قرآنى است که می تواند براى خود آن ها و براى دیگران مورد استفاده قرار بگیرد.

معاونت آموزش

 

شاخص های گونه های روایات تفسیری از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)  

عنوان:

 شاخص های گونه های روایات تفسیری از نگاه اهل بیت (علیهم السلام)  

نام و نام خانوادگی:

 مرضیه محبی

گروه:

علوم قرآن و حدیث

تابعیت:

ایران

کد تحصیلی:

118988

محل تحصیل:

مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

رشته:

تفسیر تطبیقی

استاد راهنما:

مهدی رستم نژاد   

استاد مشاور:

سید رضا مودب  

تاریخ دفاع:

1394/11/3

تعداد صفحات:

220

تعداد منابع:

94

کلید واژه های پایان نامه:

 روایات تفسیری، تفسیر، تأویل، بطن، جری و تطبیق

چکیده پایان نامه:

رساله حاضر با هدف طبقه‌بندی روایات تفسیری، جداسازی گونه های مختلف از یکدیگر و مشخص کردن مرز هر یک از این گونه ها از منظر اهل بیت (علیهم السّلام) تدوین گردیده است.


یافته های این پژوهش نشان می دهد اهل بیت (علیهم السّلام) در جهت تفسیر و فهم آیات قرآن از چهار گونه مختلف روایات نام برده‌اند، که عبارتند از: تفسیر ظاهر، تفسیر باطن، تأویل و جری و تطبیق.


 با توجه به یکسان نبودن گونه ها و تفاوت ویژگی های هر یک، می توان با کشف شاخص ها و ملاک ها، تمامی روایات تفسیری را طبقه‌بندی کرد و روایت هایی که شاخص های یکسان داشته باشند را در گونه ی خاص خود قرار داد تا خلطی میان آنها صورت نگیرد.


نوآوری این رساله در ارائه شاخص هایی برای گونه های روایات تفسیری است که با بهره‌گیری از آنها می توان تمامی روایات تفسیری را طبقه‌بندی کرد. این شاخص ها عبارت اند از: شاخص های روایات تفسیر (ایضاح لفظی، تبیین مراد استعمالی و جدی آیات)؛ شاخص‌های روایات بطن (تجرید از دلالت ظاهری و مطابقی، تعدد پذیری معنایی و همسویی معنای باطنی و ظاهری)؛ شاخص های روایات تأویل (بیان مصداق اتم و اکمل و اخبار از تحقق کامل آیه) و شاخص های روایات جری و تطبیق (حرکت و انطباق در بستر زمان بر موارد مشابه).